СУЧАСНЫЯ метады прасоўвання ІНТЭРНЭТ-БІЗНЭСУ

Люстэрку Н.Г. Сучасныя метады прасоўвання інтэрнэт-бізнэсу // Міжнародны часопіс сацыяльных і гуманітарных навук. - 2016. - Т. 8. №1. - С. 237-240.

СУЧАСНЫЯ метады прасоўвання ІНТЭРНЭТ-БІЗНЭСУ

Н.Г. Люстэрку, канд. эканом. навук, старшы выкладчык

Омскі дзяржаўны універсам тэт ім. Ф.М. Дастаеўскага

(Расія, г. Омск)

Анатацыя. У артыкуле разгледжана развіццё інтэрнэт-бізнэсу ў Расіі, пазначаны перавагі і абгрунтавана тэндэнцыя перамяшчэння прасоўвання ў інтэрнэт - прастора. Аўтарам прыведзена паслядоўнасць працы з мэтавай аўдыторыяй пры правядзенні і н тернет-прасоўвання. Таксама ў артыкуле на аснове аналізу сучаснага стану інтэрнэт-асяроддзя і асаблівасцяў паводзін у ёй карыстальнікаў прыведзены найбольш актуальныя метады і інструменты па прасоўванні інтэрнэт-бізнэсу.

Ключавыя словы: інтэрнэт-бізнэс, інтэрнэт-прасоўванне, метады прасоўвання, інструменты прасоўвання, інтэрнэт-асяроддзе, інтэрнэт- аўдыторыя.

Сучасны этап развіцця эканомікі характарызуецца паўсюднай інтэрнат і зацией. Сусветная сетка дае вялікія магчымасці для паскоранага развіцця бізнесу, дазваляе адкрываць н а выя магчымасці, павышаць канкурэнт аб здольнасць. Вялікі ўплыў новыя і н фармацыйнага тэхналогіі аказалі на працэс прасоўвання інтэрнэт-бізнэсу [1].

У Расіі інтэрнэт ужо на працягу доўгага часу застаецца адной з найбольш актыўна развіваюцца сфер. Краіна займае лідзіруючыя пазіцыі па шэрагу важных паказчыкаў - аб'ёме Інце р няма-аўдыторыі, памеры ключавых гульняў пра каў, а таксама па актыўнасці рэкламнага сегмента. Нават сёння, нягледзячы на ​​кр і зисные з'явы ў эканом аб номіцы, у сегменце масавых камунікацый інтэрнэт дэма н стрирует ўпэўнены рост, што наглядна прадстаўлена на мал. 1:

Мал. 1. Дынаміка рынку маркетынгавых камунікацый ў 2015 г. [2]

Дзякуючы шырокаму распаўсюджванню інтэрнэту паводзіны спажыўцоў пр е трывала сур'ёзныя змены, сёння карыстальнікі актыўна выкарыстоўваюць усімі р ную сетку для атрымання важнай інфарм а цыі аб кампаніі і прадукце, супастаўлення розных пре д ложен, пошуку водгукаў і вывучэння спажывецкага вопыту іншых. Так даследаванні паказваюць, што да 70% патэнцыйных спажыўцоў (у заг исим аб насці ад таварнай катэгорыі) глядзяць отз ы вы перад купляй [1]. Таму на дадзены момант інтэрнэт-прасоўванне Набываючы а ет вялікую значнасць.

Інтэрнэт-прасоўванне валодае таксама побач даволі важных пераваг [3, 4], што таксама абумоўлівае яго поп у лярность і паўсюднае выкарыстанне:

- вялікі ахоп найбольш экономіч е скі актыўнай аўдыторыі;

- высокія магчымасці інтэрактыўнага ўзаемадзеяння;

- шырокія магчымасці прадстаўлення інфармацыі (тэкст, графіка, выгляд ео і а ў Дзіа і інш.);

- нізкі кошт пры працы з вузкімі сегментамі спажыўцоў;

- магчымасці персаналізацыі агул е ня;

- лёгкасць атрымання дадзеных для ан а Ліза эфектыўнасці інтэрнэт-прасоўвання.

Прасоўванне ў інтэрнэт-асяроддзі будзе эфектыўным, калі пры яго правядзенні праца з мэтавай аўдыторыяй будзе осущ е ствляться ў выглядзе пэўнай Наступныя а насці дзеянняў, якая атрымала ў літар а туры назву "варанкі продажаў». Согла з але дадзенай мадэлі пры прасоўванні неа б ходзім паслядоўна ажыццявіць прыцягненне, уцягванне, канвертацыя ю і ўтрыманне кліента [3]. У дачыненні да інтэрнэт-прасоўванні гэтая м аб дэль будзе выглядаць паводле схемы, намаляванай на мал. 2. Першапачаткова павінна осущес т вляться прыцягненне інтэрнэт-аўдыторыі (часцей за ўсё на сайт), для гэтага сущес т вует вялікі набор інструментаў, такіх як пошукавая аптымізацыя, кантэкстная і м е дийная рэклама, праца з блогерамі і СМІ, партнёрскі маркетынг і Конці т нае пр аб рух. Наступныя тры стадыі (уцягванне, канвертацыя і ўтрыманне) накіраваны на стварэнне і развіццё заи н тересованности патэнцыйных запатрабуе і телей у прадуктах і паслугах кампаніі, ператварэнне сайта членам у кліента кампаніі і на далейшую р а боту з імі для павелічэння паўторных продажаў. На гэтых этапах асноўным інструментам явл я ецца сайт кампаніі, а дапаможнымі - кантэнтны маркетынг, email-маркетынг і суполкі ў сацыяльных сетках.

На гэтых этапах асноўным інструментам явл я ецца сайт кампаніі, а дапаможнымі - кантэнтны маркетынг, email-маркетынг і суполкі ў сацыяльных сетках

Мал 2. Паслядоўнасць працы з аўдыторыяй інструментамі

інтэрнэт-прасоўвання [3]

Пытанне ўтрымання прыведзеных на р і сунке 2 інструментаў прасоўвання ОСВ я щен ў літаратуры дастаткова добра. На сёння востра стаіць пытанне аб тым, якія з іх з'яўляюцца найбольш актуальнымі для інтэрнэт-бізнэсу, а таксама як яны тран з фармуюцца з улікам апошніх тенде н цый развіцця інтэрнэт-прасторы. П пра гэтаму ў рамках дадзенага артыкула спынімся больш падрабязна на аналізе сучасных тэндэнцый развіцця інтэрнэту і продв і цяжэнні ў дадзенай асяроддзі.

Для пошуку адказаў на пастаўленае пытанне разгледзім эвалюцыю інтэрнэту і характар ​​змены паводзін карыстаюся а телей ў сетцы. Вертайм К. вылучае тры эры разв і ця інтэрнэту, кожная з якіх характарызуецца прынцыповым здрад е нем камунікацый спажыўцоў і бі в е неса [5]:

Web 1.0. Эр а з'яўлення і распаўсюджанню а нанне вэб-сайтаў кампаній, інтэрнэт СМІ, цалкам кантраляваных созд а телями. Інтэрнэт на дадзеным этапе ра з аглядала як дапаможны Інс т румент для прасоўвання бізнесу. Для гэтай эры характэрныя одн аб накіраваныя камунікацыі ад кампаній да заб'е е лям, мінімальнае ўзаемадзеянне.

Web 2.0. Эра, звязаная са з'яўленнем і ростам папулярнасці сацыяльных сетак, стварэннем сайтаў з рухомым Контэ н тым, на які могуць уплываць пользоватся е ці што. Для гэтага этапу характэрна а ктивное ўзаемадзеянне бізнесу з спажыўцом ў сетцы Інтэрнэт, актывізацыя зваротнай св я зі.

Web 3.0. Гэта гэтая і нтернет а без выразнай структуры, для якой характэрная перс аб нализация ў зносінах, пры якой падлогу ь зователь можа і хоча «кіраваць» структурай і кантэнтам. На гэтым этапе ўзнікае п ринципиально новы характар ​​узаемаадносін, іх максімальная п е р сонализация, сыход ад пасярэднікаў, инт е рактивное ўзаемадзеянне: не толькі да м пании і спажыўца, але і спажыўцоў паміж сабой, а таксама спажыўцоў і з а трудников кампаніі на аснове агульных каштоўнасцяў і інтарэсаў.

Пераход да эры web 3 .0., Які осущ е ствляется ў цяперашні час, будзе сопра аб вождаться узрастаннем ўлады запатрабуе і цялячы, узмацненнем яго патрэбы ўплываць на бізнес і ажыццяўляць сумясціўшы ную разр а кі і Напалі нанне інтэрнэт-каналаў. Э то будзе патрабаваць ад бізнэсу п остроения прынцыпова новага тыпу взаимодейс т Вія з спажыўцамі пры ажыццяўленні камунікацый. Магутным рэсурсам разв і ця будзе выступаць ўменне далучаць п а требителей у прасоўванне, наладжваць інтэрактыўнае зносіны з імі. Пры гр а Мотню арганізацыі працы інтэрнэт-карыстальнікі могуць быць ўцягнутыя ў працэсы фарміравання рэпутацыі, пр і цягі новых кліентаў, кансультуюць а ня па прадукту [6].

Названыя вышэй тэндэнцыі развіцця інтэрнэт-асяроддзя ўплываюць на асаблівасці інтэрнэт-прасоўвання, павялічваючы зн а значнасць асобных інструментаў і трансфармуючы іх пад сучасныя рэ а ліі. Вылучым аб сновном тэндэнцыі ў сф е рэ інструментара і н цёр няма-прасоўвання і разгледзім асаблівасці іх выкарыстоўваюць а ня на сучасным этапе [2, 7]:

1. Развіццё SMM.

Павелічэнне колькасці карыстальнікаў сацыяльных сетак, іх пранікненне ў р е Гіёне, шырокія магчымасці для анал і цікі робяць гэты інструмент ўсё больш эфектыўным і прывабным для прасоўвання. Таму рынак SMM д е монстрирует стабільны ро арт (18% ў 2014 годзе і 15% ў 2015 г.). Акрамя таго, п а в дадат ковы магчымасці падае рост прафесіяналізму і назапашванне вопыту ў гэтай сферы. Усё часцей пры вос у ществлении прасоўвання ў сацыяльных сетках кампаніі выкарыстоўваюць комплексны падыход, што павышае эфектыўнасць дэ й насці.

2. Зрушэнне прасоўвання ў бок мабільнай рэкламы.

Папулярнасць планшэтаў і мабільных зладзь СТВ пар еди карыстальнікаў ўзрастае, спажывецкія звычкі ссоўвае тся ў бок мабільных сэрвісаў. Ўзросту ю бяжыць аб'ём мабільнай аўдыторыі робіць гэты інструмент ўсё больш прывабны ь ным для бі в е неса.

3. Развіццё рэкламы.

Сёння рынак рэкламы демонс т рирует максімальны рост у аб'ёме 30% па выніках 2015 года. Не гледзячы на ​​бол ь шую папулярнасць гэтага віду продв і цяжэнні, ён патрабуе ад кампаній ўліку з аб часовых тэндэнцый. Класічныя р аб абліччы сёння не і н тересны інтэрнэт-аўдыторыі, папулярнымі з'яўляюцца відэа ў малых фарматах (міні-серыялы, привл е меньванне інтэрнэт-зорак і інш.).

4. Замацаванне пазіцый кантэкстнай рэкламы.

Працягвае развівацца і да онтекстная рэклама. Для дадзенага кірунку Хара да церне і некаторыя ўдасканалення: прасоўванне становіцца больш мэтавым, большая ўвага надаецца ацэнцы э ф кае дзеянняў, што ў цэлым падлогу аб жительно адбіваецца на выніковасць аб насці прымянення дадзенага інструмента.

5. Скарачэнне медыйнай рэкламы.

Рост папулярнасці адных інструментаў прыводзіць да скарачэння іншых. У прыватным аб насці, паступальнае падзенне демонстр і руется медыйная рэклама. У 2015 г. яе аб'ём скараціўся на 5%, а ў 2016 прагноз пад е ня складае 10%.

Такім чынам, сёння прасоўванне ў інтэрнэт-асяроддзі павінна быць максімальна персаналізаваным, мець на ўвазе і н терактивное ўзаемадзеянне з аўдыторыяй. У сферы інтэрнэт-прасоўвання н аиболее дынамічна развіваюцца такія інструменту н ты, як SMM, выглядзе о- і мабільная рэклама. Таму ў спеху інтэрнэт-бізнэсу ў знач і нацельнай арт е пені будзе залежаць ад умення эфектыўна дейстовать менавіта ў рамках названых н а праўленняў.

бібліяграфічны спіс

1. Lecinski J. ZMOT: Winning the Zero Moment of Truth. [Электронны рэсурс]. URL: http: // www. kulmat. fi / images / tiedostot / Artikkelit / google - zmot. pdf

2. Інтэрнэт у Расеі. - М .: Выдавецтва «Пяро», 2016. - 90 с.

3. Капусціна Л.М., Мосунов І.Д. Інтэрнэт-маркетынг. Тэорыя і практыка продвиж е ня брэнда ў Сеткі. - Екацерынбург: І. ць Урал. г восаў. эканом. ун-та, 2015. - 102 с.

4. Катаеў А.В. , Кринчиян Н.А. Інтэрнэт-рэклама як комплекс інструментаў эффе да тыўнага маркетынгавага прасоўвання прадпрыемствы малога бізнесу // Альманах коне н най навукі і адукацыі. - 2015. - №6. - С. 83-85.

5. Вертайм К. Лічбавы маркетынг: Як павялічыць продажу з дапамогай сацыяльных сетак, блогаў, вікі-рэсурсаў, мабільных тэлефонаў і іншых сучасных Тэхналіт аб гий. - М .: Альпіна Паблишерз, 2010. - 377 с.

6. Люстэрку Н.Г. Трансфармацыя ўзаемаадносінаў з спажыўцом у у c ловиях разв і ця інтэрнэт-бізнэсу // Маркетынг ў Расіі і за мяжой. - 2016. №2. - С. 118-125.

7. Эканоміка Рунэту. Даследаванне «Эканоміка рынкаў інтэрнэт-сэрвісаў і да н тэнта ў Расіі, 2014-2015» [Электронны рэсурс]. URL: http: // raec. ru / upload / files / er 15. pdf

MODERN METHODS OF INTERNET BUSINESS PROMOTION

NG Zerkaliy, candidate of economic sciences, se n ior lecturer

Omsk FM Dostoevsky state university

(Russia, Omsk)

Abstract. The article tells about the development of the Internet business in Russia, gives be n efits and supports the trend of movement of the promotion to online. The author shows the se quence of work with the target audience during the Internet promotion. The article also shows the most relevant methods and tools for promoting online business based on analysis of the cu r rent state of the Internet environment and users behavior patterns.

Keywords: Internet business, Internet promotion, promotion methods, promotion tools, Inte r net environment, Internet audience.

Меню сайта
Мини-профиль
 • Регистрация Напомнить пароль?

  Бесплатно можно смотреть фильмы онлайн и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе фильмы бесплатно скачать c лучшего сайта
  Опросы
  Топ новости
  Инструкция: как включить подсветку клавиатуры на ноутбуке Asus


  Заблокировалась и отключилась встроенная клавиатура на ноутбуке: как снять блокировку и включить? 


  Ремонт ноутбука ASUS N75S в Санкт-Петербурге (СПб): замена дисплея, замена клавиатуры, ремонт корпуса Асус N75S, замена матрицы
  Услуга Стоимость, руб. Диагностика ASUS N75S Бесплатно (500р при необходимости разбора) Профилактические работы с системой охлаждения + замена кулера 2500 р * Замена чипа (видеочипа) ASUS N75S 6000-6500 Замена

  Как поменять клавиатуру на ноутбуке самостоятельно?
  Владельцы мастерских по ремонту компьютеров часто встречаются со случаями, когда приносят ноутбук, на который была пролита какая-либо жидкость. В некоторых случаях подобная ситуация означает, что понадобится

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как почистить клавиатуру компьютера
  С появлением компьютера человек все больше времени проводит за ним. Это и рабочий инструмент, и средство развлечения. Поэтому, совсем неудивительно, что определенные устройства, используемые для ввода

  Замена и ремонт клавиатуры для ноутбука, видео-инструкции
  Замена клавиатуры и кнопок ноутбука показано на видео с подробным объяснением процесса. Цена замены в сервисном центре от 200 рублей . Звоните по тел: +7 (812) 640-03-20 . Замена или ремонт

  4 способа, как отключить клавиатуру на ноутбуке
  Если у вас есть ноутбук, то клавиатура и тачпад на нем являются важными составляющими, без которых работа на устройстве будет вызывать сложности. Конечно есть альтернативы в виде клавиатур и мышей, которые

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем немало неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, нехорошо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения