Strategie i programy Republiki Kazachstanu

Strategia „Kazachstan-2050”

W grudniu 2012 r. Strategia rozwoju Republiki Kazachstanu do 2050 r. Została przedstawiona w przemówieniu szefa państwa dla mieszkańców kraju. Jego głównym celem jest stworzenie społeczeństwa opiekuńczego opartego na silnym państwie, rozwiniętej gospodarce i możliwościach powszechnej pracy, wejście Kazachstanu do trzydziestu najbardziej rozwiniętych krajów na świecie.

Aby osiągnąć ten cel, „Strategia Kazachstan-2050” przewiduje wdrożenie siedmiu długoterminowych priorytetów:

1. Polityka gospodarcza nowego kursu - kompleksowy pragmatyzm gospodarczy w zakresie zasad rentowności, zwrotu z inwestycji i konkurencyjności.

2. Kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości - wiodącej siły gospodarki narodowej.

3. Nowe zasady polityki społecznej - gwarancje społeczne i odpowiedzialność osobista.

4. Wiedza i umiejętności zawodowe są kluczowymi punktami odniesienia dla nowoczesnego systemu kształcenia, szkolenia i przekwalifikowania personelu.

5. Dalsze umacnianie państwowości i rozwój demokracji Kazachstanu.

6. Spójna i przewidywalna polityka zagraniczna - promowanie interesów narodowych i wzmacnianie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.

7. Nowy patriotyzm kazachski jest podstawą sukcesu naszego wieloetnicznego i wielowyznaniowego społeczeństwa.

Pobierz pełny opis programu

Państwowy program rozwoju infrastruktury „Nurly Zhol” na lata 2015–2019

Program „Nurly Zhol” został zatwierdzony dekretem Prezydenta Republiki Kazachstanu z 6 kwietnia 2015 r. Nr 1030.

Celem jest stworzenie jednolitego rynku gospodarczego poprzez integrację makroregionów kraju w oparciu o budowanie skutecznej infrastruktury na zasadzie hubu w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu gospodarczego w Kazachstanie, a także wdrażanie środków antykryzysowych w celu wspierania poszczególnych sektorów gospodarki w obliczu pogarszających się warunków na rynku zagranicznym.

Główne cele programu to :

 • stworzenie efektywnej infrastruktury transportowej i logistycznej na zasadzie „promienia”;
 • rozwój infrastruktury przemysłowej i infrastruktury turystycznej;
 • wzmocnienie infrastruktury energetycznej w ramach Unified Electric Power System;
 • modernizacja (przebudowa i budowa) infrastruktury usług mieszkaniowych i komunalnych oraz systemów grzewczych, wodnych i ściekowych;
 • zwiększenie dostępności mieszkań dla obywateli;
 • rozwój infrastruktury edukacyjnej;
 • zwiększenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych;
 • wsparcie krajowej inżynierii;
 • wsparcie eksportowe;
 • wzrost konkurencyjności podmiotów agrarno-przemysłowych;
 • udostępnianie infrastruktury projektów planu działania na rzecz przedsiębiorstw - 2020 r .;
 • zapewnienie bezpieczeństwa jakości produktu poprzez rozwój urządzeń laboratoryjnych;
 • zapewnienie badania terytorium Kazachstanu z szacowanymi zasobami prognozowanymi

W okresie programu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników docelowych:

 • w 2019 r., zapewniając wzrost PKB o 15,7% do 2014 r .;
 • w latach 2015–2019 tworzenie miejsc pracy dla 395,5 tys. osób, w tym:

stały - 86,9 tys. osób;

tymczasowy - 308,6 tys. osób.

 • w 2019 r. podniesienie ratingu WEF jakości podstawowej infrastruktury do 57

Pobierz pełny opis programu

Strategiczny plan rozwoju Republiki Kazachstanu do 2025 r

Strategiczny plan rozwoju Republiki Kazachstanu do 2025 r. Został zatwierdzony dekretem Prezydenta Republiki Kazachstanu nr 636 z 15 lutego 2018 r.

Strategiczny plan rozwoju Republiki Kazachstanu do 2025 r. Jest dokumentem państwowego systemu planowania w perspektywie średnioterminowej i jest opracowywany w ramach wdrażania długoterminowej strategii rozwoju Kazachstanu do 2050 r.

Plan strategiczny do 2025 r. Uruchamia procesy trzeciej modernizacji kraju, ogłoszone przez szefa państwa na początku 2017 r., I wyznacza cele przyspieszenia jakościowego wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu życia w kraju.

Plan strategiczny do 2025 r. Zastępuje strategiczny plan rozwoju Republiki Kazachstanu do 2020 r., Który równoważy skutki światowego kryzysu finansowego i przyspieszył przejście do zróżnicowanego zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Główne cele i wskaźniki docelowe planu strategicznego do 2020 r. Są spełnione, pozostałe cele są realizowane poprzez programy i plany rządowe.

Głównym celem do 2025 r. Jest osiągnięcie wysokiej jakości i trwałego ożywienia gospodarczego, prowadzącego do zwiększenia dobrobytu ludzi na poziomie krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Jakościowy wzrost gospodarczy powinien opierać się na poprawie konkurencyjności biznesu i kapitału ludzkiego, modernizacji technologicznej, poprawie otoczenia instytucjonalnego, a także minimalizacji negatywnego wpływu człowieka na przyrodę. Jednocześnie cele zrównoważonego rozwoju ONZ będą ważnym punktem odniesienia .

Plan strategiczny do 2025 r. Opiera się na siedmiu głównych reformach systemowych i siedmiu priorytetowych politykach, które zostaną wdrożone w gospodarce i życiu społecznym kraju w okresie do 2025 r. Aby zmierzyć postępy kraju na drodze do stania się jednym z 30 rozwiniętych krajów na świecie, zidentyfikowano kluczowe wskaźniki krajowe i wskaźniki międzynarodowe.

Pobierz pełny opis programu

Państwowy program rozwoju przemysłowo-innowacyjnego

Państwowy program rozwoju przemysłowo-innowacyjnego Republiki Kazachstanu został zatwierdzony dekretem Prezydenta Republiki Kazachstanu nr 874 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Celem programu jest zachęcenie do dywersyfikacji i zwiększenia konkurencyjności przemysłu wytwórczego.

Główne cele programu to :

 • zaawansowany rozwój przemysłu wytwórczego;
 • zwiększenie wydajności i zwiększenie wartości dodanej w sektorach priorytetowych;
 • rozszerzenie rynków na sprzedaż towarów innych niż towarowe;
 • zwiększenie produktywnego zatrudnienia;
 • nadanie nowego poziomu produktywności priorytetowym sektorom przemysłu wytwórczego i stworzenie podstaw do rozwoju
 • sektory przyszłości poprzez tworzenie innowacyjnych klastrów;
 • stymulowanie przedsiębiorczości i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w przemyśle wytwórczym

W wyniku realizacji państwowego programu rozwoju przemysłowo-innowacyjnego do 2019 r. Kazachstan powinien osiągnąć następujące wskaźniki ekonomiczne :

 • wzrost wolumenu produkowanych wyrobów wytwarzanych przez przemysł przetwórczy o 43% w ujęciu realnym;
 • wzrost wartości dodanej brutto w przemyśle wytwórczym o nie mniej niż 1,4 razy w ujęciu realnym;
 • wzrost wydajności pracy w przemyśle wytwórczym o 1,4 razy w ujęciu realnym;
 • wzrost wartości eksportu pierwotnego (przetworzonego) o co najmniej 1,1 razy;
 • zmniejszenie energochłonności przemysłu wytwórczego o co najmniej 15%;
 • wzrost zatrudnienia w przemyśle wytwórczym o 29,2 tys. osób

Pobierz pełny opis programu

Państwowy program rozwoju edukacji Republiki Kazachstanu

Państwowy program rozwoju edukacji Republiki Kazachstanu na lata 2011–2020 został przyjęty dekretem prezydenta Republiki Kazachstanu nr 1118 z dnia 7 grudnia 2010 r.

( zmieniony dekretem Prezydenta Republiki Kazachstanu z dnia 02.11.2012 nr 423; program „Balapan” na lata 2010–2020 został zintegrowany w celu zapewnienia dzieciom edukacji przedszkolnej i szkolenia na mocy dekretu Prezydenta Republiki Kazachstanu z dnia 12 sierpnia 2014 r. nr 893 ).

Celem jest zwiększenie konkurencyjności edukacji, rozwój kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie dostępności wysokiej jakości edukacji dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego

W wyniku wdrożenia Państwowego Programu Rozwoju Edukacji Kazachstan powinien osiągnąć następujące kluczowe wskaźniki :

 • wzrost udziału wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z najwyższą i pierwszą kategorią ogólnej liczby nauczycieli do 2015 r. - 49%, do 2020 r. - 54%;
 • wzrost zasięgu edukacji przedszkolnej i szkolenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat, do 2015 r. - 77,7%, w 2020 r. - 100%;
 • wzrost udziału absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy przeszli ocenę poziomu szkolenia zawodowego i kwalifikacji po raz pierwszy, z ogólnej liczby uczestniczących, do 2015 r. - 75%, do 2020 r. - 80%;
 • wzrost udziału absolwentów szkół wyższych, którzy studiowali na podstawie porządku państwowego, zatrudnionych w specjalności w pierwszym roku po ukończeniu studiów, do 2015 r. - 78%, do 2020 r. - 80%;
 • wzrost liczby uniwersytetów w Kazachstanie, odnotowany w rankingu najlepszych uniwersytetów na świecie, do 2015 r. - 1; 2020 - 2;
 • wzrost udziału uniwersytetów, które przeszły niezależną krajową akredytację instytucjonalną zgodnie ze standardami międzynarodowymi, do 2015 r. - 50%, do 2020 r. - 65%;
 • wzrost udziału młodych ludzi aktywnie uczestniczących we wdrażaniu działań w zakresie polityki młodzieżowej i edukacji patriotycznej ogółu młodzieży, do 2015 r. - 31%, do 2020 r. - 55%.

Pobierz pełny opis programu

Program państwowy „Cyfrowy Kazachstan”

Program „Cyfrowy Kazachstan” został zatwierdzony dekretem rządu Republiki Kazachstanu z dnia 12 grudnia 2017 r. Nr 827.

Celem programu jest przyspieszenie rozwoju gospodarki republiki i poprawa jakości życia ludności dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych w perspektywie średnioterminowej, a także stworzenie warunków dla przejścia gospodarki Kazachstanu na zasadniczo nową ścieżkę rozwoju, zapewniającą stworzenie cyfrowej gospodarki przyszłości w perspektywie długoterminowej.

Główne cele programu :

 • Digitalizacja przemysłu i energii elektrycznej.
 • Digitalizacja transportu i logistyki.
 • Digitalizacja rolnictwa.
 • Rozwój handlu elektronicznego.
 • Rozwój technologii finansowych i płatności bezgotówkowe.
 • Państwo - dla obywateli.
 • Państwo - do biznesu.
 • Digitalizacja aktywności wewnętrznej organów państwowych.
 • Inteligentne miasta.
 • Rozszerzony zasięg sieci komunikacyjnych i infrastruktury ICT.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w dziedzinie ICT.
 • Poprawa umiejętności cyfrowych w szkolnictwie średnim, technicznym i zawodowym, w szkolnictwie wyższym.
 • Zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych w populacji (szkolenie, przekwalifikowanie).
 • Wsparcie dla stron rozwoju innowacji.
 • Rozwój przedsiębiorczości technologicznej, kultury start-up oraz badań i rozwoju.
 • Atrakcyjność finansowania „venture”.
 • Kształtowanie popytu na innowacje.

Wskaźniki docelowe programu :

 • Wzrost wydajności pracy w sekcji Wydobycie i kopalnictwo w 2022 r. Wyniósł 38,9%.
 • Wzrost wydajności pracy w sekcji „Transport i magazynowanie” w 2022 r. - 21,2%.
 • Wzrost wydajności pracy w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo” w 2022 r. - 45,1%.
 • Wzrost wydajności pracy w sekcji „Przemysł przetwórczy” w 2022 r. - 49,8%.
 • Udział handlu elektronicznego w całkowitej sprzedaży detalicznej w 2022 r. Wynosi 2,6%.
 • Wzrost miejsc pracy utworzony przez cyfryzację w 2022 r. - 300 tys. Osób.
 • Udział usług publicznych otrzymanych w formie elektronicznej, całkowitej wielkości usług publicznych w 2022 r. - 80%.
 • Udział użytkowników Internetu w 2022 r. Wynosi 82%.
 • Wskaźnik alfabetyzacji cyfrowej ludności w 2022 r. Wynosi 83%.
 • Poprawa ratingu EIC na wskaźniku „Zdolność do innowacji” w 2022 r. - 63 miejsce.
 • Wielkość przyciągniętych inwestycji w startupy w 2022 roku wynosi 67 miliardów tenge.
 • Wskaźnik rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 2022 r. - 30. miejsce.

Pobierz pełny opis programu

Państwowy program rozwoju i funkcjonowania języków w Republice Kazachstanu

Państwowy program rozwoju i funkcjonowania języków w Republice Kazachstanu na lata 2011–2020 został przyjęty dekretem prezydenta Republiki Kazachstanu nr 110 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Celem programu jest harmonijna polityka językowa, która zapewnia pełne funkcjonowanie języka państwowego jako najważniejszego czynnika wzmacniającego jedność narodową przy zachowaniu języków wszystkich grup etnicznych mieszkających w Kazachstanie.

Kluczowe zadania programu to :

 • poprawa i standaryzacja metodologii nauczania języka państwowego;
 • rozwój państwowej infrastruktury do nauki języków;
 • stymulowanie procesu uczenia się języka państwowego;
 • zwiększenie prestiżu używania języka państwowego;
 • zwiększenie popytu na język państwowy;
 • poprawa i systematyzacja funduszu leksykalnego języka kazachskiego;
 • poprawa kultury językowej;
 • funkcjonowanie języka rosyjskiego w przestrzeni komunikacyjnej języka;
 • zachowanie różnorodności językowej w Kazachstanie;
 • nauka angielskiego i innych języków obcych.

W wyniku wdrożenia Państwowego Programu Rozwoju i Funkcjonowania Języków Kazachstan powinien osiągnąć następujące kluczowe wskaźniki :

 • wzrost udziału dorosłej populacji posługującej się językiem państwowym zgodnie z wynikami Kaztest: do 2014 r. - do 20%, do 2017 r. - do 80%, do 2020 r. - do 95%;
 • wzrost udziału absolwentów szkół, którzy mówią językiem państwowym na poziomie B1 do 2017 r. - do 70%, do 2020 r. - do 100%;
 • wzrost udziału treści w języku kazachskim w państwowych środkach masowego przekazu do 2014 r. - do 53%, do 2017 r. - do 60%, do 2020 r. - do 70%;
 • zwiększenie poziomu publicznego zadowolenia z pracy komisji onomastycznych w zakresie przestrzegania zasad przejrzystości i publicznego dostępu do dyskusji nad procesem podejmowania decyzji do 2014 r. - do 60%, do 2017 r. - do 75%, do 2020 r. - do 90%;
 • wzrost udziału uporządkowanego funduszu terminologicznego języka kazachskiego do 2014 r. - do 20%, do 2017 r. - do 60%, do 2020 r. - do 100%;
 • wzrost udziału dorosłej populacji republiki, która mówi po rosyjsku do 2020 r. - do 90%;
 • wzrost udziału grup etnicznych objętych kursami nauczania języka ojczystego w stowarzyszeniach narodowo-kulturalnych do 2014 r. - do 60%, do 2017 r. - do 80%, do 2020 r. - do 90%;
 • wzrost odsetka ludności republiki, która mówi po angielsku do 2014 r. - do 10%, do 2017 r. - do 15%, do 2020 r. - do 20%;
 • wzrost udziału ludności posługującej się trzema językami (państwowy, rosyjski i angielski) do 2014 r. - do 10%, do 2017 r. - do 12%, do 2020 r. - do 15%.

Wszystkie działania przewidziane w niniejszym programie opierają się na priorytecie rozwoju języka państwowego jako najważniejszego czynnika wzmacniającego jedność narodową i mają na celu pełne zaspokojenie potrzeb duchowych, kulturowych i językowych obywateli Kazachstanu.

Pobierz pełny opis programu

Państwowy program rozwoju opieki zdrowotnej Republiki Kazachstanu „Densaulyk” na lata 2016–2019

Państwowy program rozwoju opieki zdrowotnej w Republice Kazachstanu „Densaulyk” na lata 2016–2019 został przyjęty dekretem prezydenta Republiki Kazachstanu nr 176 z dnia 15 stycznia 2016 r.

Celem programu jest poprawa zdrowia ludności w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W okresie programu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników docelowych:

Меню сайта
Мини-профиль
 • Регистрация Напомнить пароль?

  Бесплатно можно смотреть фильмы онлайн и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе фильмы бесплатно скачать c лучшего сайта
  Опросы
  Топ новости
  Инструкция: как включить подсветку клавиатуры на ноутбуке Asus


  Заблокировалась и отключилась встроенная клавиатура на ноутбуке: как снять блокировку и включить? 


  Ремонт ноутбука ASUS N75S в Санкт-Петербурге (СПб): замена дисплея, замена клавиатуры, ремонт корпуса Асус N75S, замена матрицы
  Услуга Стоимость, руб. Диагностика ASUS N75S Бесплатно (500р при необходимости разбора) Профилактические работы с системой охлаждения + замена кулера 2500 р * Замена чипа (видеочипа) ASUS N75S 6000-6500 Замена

  Как поменять клавиатуру на ноутбуке самостоятельно?
  Владельцы мастерских по ремонту компьютеров часто встречаются со случаями, когда приносят ноутбук, на который была пролита какая-либо жидкость. В некоторых случаях подобная ситуация означает, что понадобится

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как почистить клавиатуру компьютера
  С появлением компьютера человек все больше времени проводит за ним. Это и рабочий инструмент, и средство развлечения. Поэтому, совсем неудивительно, что определенные устройства, используемые для ввода

  Замена и ремонт клавиатуры для ноутбука, видео-инструкции
  Замена клавиатуры и кнопок ноутбука показано на видео с подробным объяснением процесса. Цена замены в сервисном центре от 200 рублей . Звоните по тел: +7 (812) 640-03-20 . Замена или ремонт

  4 способа, как отключить клавиатуру на ноутбуке
  Если у вас есть ноутбук, то клавиатура и тачпад на нем являются важными составляющими, без которых работа на устройстве будет вызывать сложности. Конечно есть альтернативы в виде клавиатур и мышей, которые

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем немало неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, нехорошо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения