Стратегії та програми Республіки Казахстан - Офіційний сайт Президента Республіки Казахстан

 1. Стратегії та програми Республіки Казахстан Стратегія «Казахстан -2050» У грудні 2012 року в Посланні...
 2. Стратегії та програми Республіки Казахстан

Стратегії та програми Республіки Казахстан

Стратегія «Казахстан -2050»

У грудні 2012 року в Посланні Глави держави народу країни була представлена ​​Стратегія розвитку Республіки Казахстан до 2050 року. Її головна мета - створення суспільства благоденства на основі сильної держави, розвиненої економіки і можливостей спільної праці, входження Казахстану в тридцятку найрозвиненіших країн світу.

Для досягнення цієї мети «Стратегія« Казахстан -2050 »передбачає реалізацію семи довгострокових пріоритетів:

1. Економічна політика нового курсу - всеосяжний економічний прагматизм на принципах прибутковості, повернення від інвестицій і конкурентоспроможності.

2. Всебічна підтримка підприємництва - провідної сили національної економіки.

3. Нові принципи соціальної політики - соціальні гарантії та особиста відповідальність.

4. Знання та професійні навички - ключові орієнтири сучасної системи освіти, підготовки і перепідготовки кадрів.

5. Подальше зміцнення державності і розвиток казахстанської демократії.

6. Послідовна і передбачувана зовнішня політика - просування національних інтересів і зміцнення регіональної та глобальної безпеки.

7. Новий казахстанський патріотизм - основа успіху нашого багатонаціонального і багатоконфесійного суспільства.

Завантажити повний опис програми

Державна програма інфраструктурного розвитку «Нұрли жол» на 2015 - 2019 роки

Програма «Нұрли жол» була затверджена Указом Президента Республіки Казахстан від 6 квітня 2015 року № 1030.

Мета - формування єдиного економічного ринку шляхом інтеграції макрорегіонів країни на основі вибудовування ефективної інфраструктури на хабів принципі для забезпечення довгострокового економічного зростання Казахстану, а також реалізація антикризових заходів з підтримки окремих секторів економіки в умовах погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках.

Ключовими завданнями програми є:

 • створення ефективної транспортно-логістичної інфраструктури по «променевому» принципом;
 • розвиток індустріальної інфраструктури і туристичної інфраструктури;
 • зміцнення енергетичної інфраструктури в рамках Єдиної електроенергетичної системи;
 • модернізація (реконструкція та будівництво) інфраструктури житлово-комунального господарства і систем тепло-, водопостачання і водовідведення;
 • підвищення доступності житла для громадян;
 • розвиток інфраструктури сфери освіти;
 • підвищення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва;
 • підтримка вітчизняного машинобудування;
 • підтримка експорту;
 • підвищення конкурентоспроможності суб'єктів АПК;
 • забезпечення інфраструктурою проектів Дорожньої карти бізнесу - 2020;
 • забезпечення безпеки якості продукції через розвиток лабораторних баз;
 • забезпечення вивченості території Казахстану з оцінкою прогнозних ресурсів

За період реалізації програми планується досягнення наступних цільових індикаторів:

 • в 2019 році забезпечення зростання ВВП на 15,7% до 2014 року;
 • в 2015 - 2019 роках створення робочих місць на 395,5 тис. чол., в тому числі:

постійних - 86,9 тис. чол .;

тимчасових - 308,6 тис. чол.

 • в 2019 році підвищення рейтингу ВЕФ за якістю базової інфраструктури до 57 місця

Завантажити повний опис програми

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року був затверджений Указом Президента Республіки Казахстан № 636 від 15 лютого 2018 року.

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року є документом системи державного планування на середньостроковий період і розроблений в реалізацію довгострокової Стратегії розвитку Казахстану до 2050 року.

Стратегічний план до 2025 року запускає процеси Третьою модернізації країни, оголошені Главою держави на початку 2017 року, і ставить завдання щодо прискореного якісного економічного зростання і підвищення рівня життя в країні.

Стратегічний план до 2025 року приходить на зміну Стратегічного плану розвитку Республіки Казахстан до 2020 року, який нівелював наслідки глобальної фінансової кризи і прискорив перехід до диверсифікованого стійкого зростання економіки. Основні завдання та цільові індикатори Стратегічного плану до 2020 року виконані, решта реалізуються через державні програми і плани.

Головна мета до 2025 року - домогтися якісного та сталого підйому економіки, що веде до підвищення добробуту людей на рівень країн Організації економічного співробітництва і розвитку.

Якісне зростання економіки повинен грунтуватися на підвищенні конкурентоспроможності бізнесу і людського капіталу, технологічної модернізації, вдосконалення інституційного середовища, а також мінімізації негативного впливу людини на природу. При цьому важливим орієнтиром будуть Цілі сталого розвитку ООН.

Стратегічний план до 2025 року побудований навколо семи найважливіших системних реформ і семи пріоритетних політик, які будуть здійснюватися в економіці і соціальному житті країни в період до 2025 року. Для вимірювання прогресу країни на шляху входження в число 30-ти розвинених країн світу визначені ключові національні індикатори та міжнародні індекси.

Завантажити повний опис програми

Державна програма індустріально-інноваційного розвитку

Державна програма індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан була затверджена Указом Президента Республіки Казахстану № 874 від 1 серпня 2014 року.

Мета програми - стимулювання диверсифікації і підвищення конкурентоспроможності обробної промисловості.

Ключовими завданнями програми є:

 • випереджальний розвиток обробної промисловості;
 • підвищення ефективності та збільшення доданої вартості в пріоритетних секторах;
 • розширення ринків для реалізації несировинних товарів;
 • збільшення продуктивної зайнятості;
 • надання нового рівня технологічності пріоритетним секторам обробної промисловості і створення основи для розвитку
 • секторів майбутнього через формування інноваційних кластерів;
 • стимулювання підприємництва та розвиток малого і середнього бізнесу в обробній промисловості

В результаті реалізації Державної програми індустріально-інноваційного розвитку до 2019 року Казахстан повинен досягти наступних економічних показників:

 • приріст обсягів виробленої продукції обробної промисловості на 43% в реальному вираженні;
 • зростання валової доданої вартості в обробній промисловості не менше ніж в 1,4 рази в реальному вираженні;
 • зростання продуктивності праці в обробній промисловості в 1,4 рази в реальному вираженні;
 • зростання вартісного обсягу несировинного (обробленого) експорту не менше ніж в 1,1 рази;
 • зниження енергоємності обробної промисловості не менше ніж на 15%;
 • зростання зайнятості в обробній промисловості на 29,2 тис. осіб

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку освіти Республіки Казахстан

Державна програма розвитку освіти Республіки Казахстан на 2011-2020 роки прийнята Указом Президента Республіки Казахстан № 1118 від 7 грудня 2010 року

(Внесені зміни Указом Президента Республіки Казахстан від 02.11.2012 № 423; інтегрована програма «Балапан» на 2010 - 2020 роки щодо забезпечення дітей дошкільним вихованням і навчанням Указом Президента Республіки Казахстан від 12.08.2014 № 893).

Мета - підвищення конкурентоспроможності освіти, розвиток людського капіталу шляхом забезпечення доступності якісної освіти для сталого зростання економіки

В результаті реалізації Державної програми розвитку освіти Казахстан повинен досягти наступних ключових показників:

 • збільшення частки висококваліфікованих педагогічних працівників, які мають вищу та першу категорії, від загальної кількості педагогів до 2015 року - 49%, до 2020 року - 54%;
 • збільшення охоплення дошкільним вихованням і навчанням дітей у віці від 3 до 6 років, до 2015 року - 77,7%, 2020 році - 100%;
 • збільшення частки випускників нібито, які пройшли оцінку рівня професійної підготовленості та присвоєння кваліфікації з першого разу, від загального числа що взяли участь, до 2015 року - 75%, 2020 році - 80%;
 • збільшення частки випускників вузів, обучившихся за держзамовленням, працевлаштованих за фахом в перший рік після закінчення вузу, до 2015 року - 78%, 2020 році - 80%;
 • збільшення кількості вузів Казахстану, зазначених в рейтингу кращих світових університетів, до 2015 року - 1, 2020 році - 2;
 • збільшення частки вузів, які пройшли незалежну національну інституціональну акредитацію за міжнародними стандартами, до 2015 року - 50%, 2020 році - 65%;
 • збільшення частки молоді, яка бере активну участь в реалізації заходів у сфері молодіжної політики та патріотичного виховання від загальної чисельності молоді, до 2015 року - 31%, 2020 році - 55%.

Завантажити повний опис програми

Державна програма «Цифровий Казахстан»

Програма «Цифровий Казахстан» була затверджена Постановою Уряду Республіки Казахстан від 12 грудня 2017 року № 827.

Мета Програми - Прискорення темпів розвитку економіки республіки і поліпшення якості життя населення за рахунок використання цифрових технологій в середньостроковій перспективі, а також створення умов для переходу економіки Казахстану на принципово нову траєкторію розвитку, що забезпечує створення цифрової економіки майбутнього в довгостроковій перспективі.

Ключові завдання програми:

 • Цифровизация промисловості та електроенергетики.
 • Цифровизация транспорту і логістики.
 • Цифровизация сільського господарства.
 • Розвиток електронної торгівлі.
 • Розвиток фінансових технологій і безготівкових платежів.
 • Держава - громадянам.
 • Держава - бізнесу.
 • Цифровизация внутрішньої діяльності державних органів.
 • "Розумні" міста.
 • Розширення покриття мереж зв'язку та ІКТ інфраструктури.
 • Забезпечення інформаційної безпеки в сфері ІКТ.
 • Підвищення цифрової грамотності в середньому, технічному та професійному, вищу освіту.
 • Підвищення цифрової грамотності населення (підготовка, перепідготовка).
 • Підтримка майданчиків інноваційного розвитку.
 • Розвиток технологічного підприємництва, стартап культури і НДДКР.
 • Залучення "венчурного" фінансування.
 • Формування попиту на інновації.

Цільові індикатори програми:

 • Зростання продуктивності праці по секції "Гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів" у 2022 році - 38,9%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Транспорт і складування" у 2022 році - 21,2%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Сільське, лісове та рибне господарство" у 2022 році - 45,1%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Переробна промисловість" у 2022 році - 49,8%.
 • Частка електронної торгівлі в загальному обсязі роздрібної торгівлі у 2022 році - 2,6%.
 • Зростання створених робочих місць за рахунок цифровізації у 2022 році - 300 тис. Чоловік.
 • Частка державних послуг, отриманих в електронному вигляді, від загального обсягу державних послуг у 2022 році - 80%.
 • Частка користувачів мережі інтернет у 2022 році - 82%.
 • Рівень цифрової грамотності населення у 2022 році - 83%.
 • Поліпшення в рейтингу ДВК ВЕФ по індикатору "Здатність до інновацій" у 2022 році - 63 місце.
 • Обсяг залучених інвестицій в стартапи в 2022 році - 67 млрд. Тенге.
 • Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у 2022 році - 30 місце.

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку і функціонування мов в Республіці Казахстан

Державна програма розвитку і функціонування мов в Республіці Казахстан на 2011-2020 роки була прийнята Указом Президента Республіки Казахстану № 110 від 29 червня 2011 року.

Мета Програми - гармонійна мовна політика, що забезпечує повномасштабне функціонування державної мови як найважливішого чинника зміцнення національної єдності при збереженні мов усіх етносів, що живуть в Казахстані.

Ключовими завдання програми є:

 • вдосконалення і стандартизація методології навчання державної мови;
 • розвиток інфраструктури навчання державної мови;
 • стимулювання процесу навчання державної мови;
 • підвищення престижу вживання державної мови;
 • підвищення затребуваності державної мови;
 • удосконалення та систематизація лексичного фонду казахської мови;
 • вдосконалення мовної культури;
 • функціонування російської мови в комунікативно-мовному просторі;
 • збереження мовного різноманіття в Казахстані;
 • вивчення англійської та інших іноземних мов.

В результаті реалізації Державної програми розвитку і функціонування мов Казахстан повинен досягти наступних ключових показників:

 • збільшення частки дорослого населення, що володіє державною мовою за результатами складання «Казтест»: до 2014 року - до 20%, до 2017 року - до 80%, до 2020 року - до 95%;
 • збільшення частки випускників шкіл, які володіють державною мовою на рівні В1 до 2017 року - до 70%, до 2020 року - до 100%;
 • збільшення частки казахоязичного контенту в державних засобах масової інформації до 2014 року - до 53%, до 2017 року - до 60%, до 2020 року - до 70%;
 • підвищення ступеня задоволеності населення роботою ономастических комісій в частині дотримання принципів прозорості та громадського доступу до обговорення процесу прийняття рішення до 2014 року - до 60%, до 2017 року - до 75%, до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки упорядкованого термінологічного фонду казахської мови до 2014 року - до 20%, до 2017 року - до 60%, до 2020 року - до 100%;
 • збільшення частки дорослого населення республіки, що володіє російською мовою до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки етносів, охоплених курсами з навчання рідної мови при національно-культурних об'єднаннях до 2014 року - до 60%, до 2017 року - до 80%, до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки населення республіки, що володіє англійською мовою до 2014 року - до 10%, до 2017 року - до 15%, до 2020 року - до 20%;
 • збільшення частки населення, що володіє трьома мовами (державною, російською та англійською) до 2014 року - до 10%, до 2017 року - до 12%, до 2020 року - до 15%.

Всі заходи, передбачені цією Програмою, засновані на пріоритетності розвитку державної мови як найважливішого чинника зміцнення національної єдності і спрямовані на повноцінне задоволення духовно-культурних і мовних потреб громадян Казахстану.

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку охорони здоров'я Республіки Казахстан «Денсаулиқ» на 2016 - 2019 роки

Державна програма розвитку охорони здоров'я Республіки Казахстан «Денсаулиқ» на 2016 - 2019 роки прийнята Указом Президента Республіки Казахстану № 176 від 15 січня 2016 року.

Мета Програми - Зміцнення здоров'я населення для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни

За період реалізації програми планується досягнення наступних цільових індикаторів:

Стратегії та програми Республіки Казахстан

Стратегія «Казахстан -2050»

У грудні 2012 року в Посланні Глави держави народу країни була представлена ​​Стратегія розвитку Республіки Казахстан до 2050 року. Її головна мета - створення суспільства благоденства на основі сильної держави, розвиненої економіки і можливостей спільної праці, входження Казахстану в тридцятку найрозвиненіших країн світу.

Для досягнення цієї мети «Стратегія« Казахстан -2050 »передбачає реалізацію семи довгострокових пріоритетів:

1. Економічна політика нового курсу - всеосяжний економічний прагматизм на принципах прибутковості, повернення від інвестицій і конкурентоспроможності.

2. Всебічна підтримка підприємництва - провідної сили національної економіки.

3. Нові принципи соціальної політики - соціальні гарантії та особиста відповідальність.

4. Знання та професійні навички - ключові орієнтири сучасної системи освіти, підготовки і перепідготовки кадрів.

5. Подальше зміцнення державності і розвиток казахстанської демократії.

6. Послідовна і передбачувана зовнішня політика - просування національних інтересів і зміцнення регіональної та глобальної безпеки.

7. Новий казахстанський патріотизм - основа успіху нашого багатонаціонального і багатоконфесійного суспільства.

Завантажити повний опис програми

Державна програма інфраструктурного розвитку «Нұрли жол» на 2015 - 2019 роки

Програма «Нұрли жол» була затверджена Указом Президента Республіки Казахстан від 6 квітня 2015 року № 1030.

Мета - формування єдиного економічного ринку шляхом інтеграції макрорегіонів країни на основі вибудовування ефективної інфраструктури на хабів принципі для забезпечення довгострокового економічного зростання Казахстану, а також реалізація антикризових заходів з підтримки окремих секторів економіки в умовах погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках.

Ключовими завданнями програми є:

 • створення ефективної транспортно-логістичної інфраструктури по «променевому» принципом;
 • розвиток індустріальної інфраструктури і туристичної інфраструктури;
 • зміцнення енергетичної інфраструктури в рамках Єдиної електроенергетичної системи;
 • модернізація (реконструкція та будівництво) інфраструктури житлово-комунального господарства і систем тепло-, водопостачання і водовідведення;
 • підвищення доступності житла для громадян;
 • розвиток інфраструктури сфери освіти;
 • підвищення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва;
 • підтримка вітчизняного машинобудування;
 • підтримка експорту;
 • підвищення конкурентоспроможності суб'єктів АПК;
 • забезпечення інфраструктурою проектів Дорожньої карти бізнесу - 2020;
 • забезпечення безпеки якості продукції через розвиток лабораторних баз;
 • забезпечення вивченості території Казахстану з оцінкою прогнозних ресурсів

За період реалізації програми планується досягнення наступних цільових індикаторів:

 • в 2019 році забезпечення зростання ВВП на 15,7% до 2014 року;
 • в 2015 - 2019 роках створення робочих місць на 395,5 тис. чол., в тому числі:

постійних - 86,9 тис. чол .;

тимчасових - 308,6 тис. чол.

 • в 2019 році підвищення рейтингу ВЕФ за якістю базової інфраструктури до 57 місця

Завантажити повний опис програми

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року був затверджений Указом Президента Республіки Казахстан № 636 від 15 лютого 2018 року.

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року є документом системи державного планування на середньостроковий період і розроблений в реалізацію довгострокової Стратегії розвитку Казахстану до 2050 року.

Стратегічний план до 2025 року запускає процеси Третьою модернізації країни, оголошені Главою держави на початку 2017 року, і ставить завдання щодо прискореного якісного економічного зростання і підвищення рівня життя в країні.

Стратегічний план до 2025 року приходить на зміну Стратегічного плану розвитку Республіки Казахстан до 2020 року, який нівелював наслідки глобальної фінансової кризи і прискорив перехід до диверсифікованого стійкого зростання економіки. Основні завдання та цільові індикатори Стратегічного плану до 2020 року виконані, решта реалізуються через державні програми і плани.

Головна мета до 2025 року - домогтися якісного та сталого підйому економіки, що веде до підвищення добробуту людей на рівень країн Організації економічного співробітництва і розвитку.

Якісне зростання економіки повинен грунтуватися на підвищенні конкурентоспроможності бізнесу і людського капіталу, технологічної модернізації, вдосконалення інституційного середовища, а також мінімізації негативного впливу людини на природу. При цьому важливим орієнтиром будуть Цілі сталого розвитку ООН.

Стратегічний план до 2025 року побудований навколо семи найважливіших системних реформ і семи пріоритетних політик, які будуть здійснюватися в економіці і соціальному житті країни в період до 2025 року. Для вимірювання прогресу країни на шляху входження в число 30-ти розвинених країн світу визначені ключові національні індикатори та міжнародні індекси.

Завантажити повний опис програми

Державна програма індустріально-інноваційного розвитку

Державна програма індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан була затверджена Указом Президента Республіки Казахстану № 874 від 1 серпня 2014 року.

Мета програми - стимулювання диверсифікації і підвищення конкурентоспроможності обробної промисловості.

Ключовими завданнями програми є:

 • випереджальний розвиток обробної промисловості;
 • підвищення ефективності та збільшення доданої вартості в пріоритетних секторах;
 • розширення ринків для реалізації несировинних товарів;
 • збільшення продуктивної зайнятості;
 • надання нового рівня технологічності пріоритетним секторам обробної промисловості і створення основи для розвитку
 • секторів майбутнього через формування інноваційних кластерів;
 • стимулювання підприємництва та розвиток малого і середнього бізнесу в обробній промисловості

В результаті реалізації Державної програми індустріально-інноваційного розвитку до 2019 року Казахстан повинен досягти наступних економічних показників:

 • приріст обсягів виробленої продукції обробної промисловості на 43% в реальному вираженні;
 • зростання валової доданої вартості в обробній промисловості не менше ніж в 1,4 рази в реальному вираженні;
 • зростання продуктивності праці в обробній промисловості в 1,4 рази в реальному вираженні;
 • зростання вартісного обсягу несировинного (обробленого) експорту не менше ніж в 1,1 рази;
 • зниження енергоємності обробної промисловості не менше ніж на 15%;
 • зростання зайнятості в обробній промисловості на 29,2 тис. осіб

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку освіти Республіки Казахстан

Державна програма розвитку освіти Республіки Казахстан на 2011-2020 роки прийнята Указом Президента Республіки Казахстан № 1118 від 7 грудня 2010 року

(Внесені зміни Указом Президента Республіки Казахстан від 02.11.2012 № 423; інтегрована програма «Балапан» на 2010 - 2020 роки щодо забезпечення дітей дошкільним вихованням і навчанням Указом Президента Республіки Казахстан від 12.08.2014 № 893).

Мета - підвищення конкурентоспроможності освіти, розвиток людського капіталу шляхом забезпечення доступності якісної освіти для сталого зростання економіки

В результаті реалізації Державної програми розвитку освіти Казахстан повинен досягти наступних ключових показників:

 • збільшення частки висококваліфікованих педагогічних працівників, які мають вищу та першу категорії, від загальної кількості педагогів до 2015 року - 49%, до 2020 року - 54%;
 • збільшення охоплення дошкільним вихованням і навчанням дітей у віці від 3 до 6 років, до 2015 року - 77,7%, 2020 році - 100%;
 • збільшення частки випускників нібито, які пройшли оцінку рівня професійної підготовленості та присвоєння кваліфікації з першого разу, від загального числа що взяли участь, до 2015 року - 75%, 2020 році - 80%;
 • збільшення частки випускників вузів, обучившихся за держзамовленням, працевлаштованих за фахом в перший рік після закінчення вузу, до 2015 року - 78%, 2020 році - 80%;
 • збільшення кількості вузів Казахстану, зазначених в рейтингу кращих світових університетів, до 2015 року - 1, 2020 році - 2;
 • збільшення частки вузів, які пройшли незалежну національну інституціональну акредитацію за міжнародними стандартами, до 2015 року - 50%, 2020 році - 65%;
 • збільшення частки молоді, яка бере активну участь в реалізації заходів у сфері молодіжної політики та патріотичного виховання від загальної чисельності молоді, до 2015 року - 31%, 2020 році - 55%.

Завантажити повний опис програми

Державна програма «Цифровий Казахстан»

Програма «Цифровий Казахстан» була затверджена Постановою Уряду Республіки Казахстан від 12 грудня 2017 року № 827.

Мета Програми - Прискорення темпів розвитку економіки республіки і поліпшення якості життя населення за рахунок використання цифрових технологій в середньостроковій перспективі, а також створення умов для переходу економіки Казахстану на принципово нову траєкторію розвитку, що забезпечує створення цифрової економіки майбутнього в довгостроковій перспективі.

Ключові завдання програми:

 • Цифровизация промисловості та електроенергетики.
 • Цифровизация транспорту і логістики.
 • Цифровизация сільського господарства.
 • Розвиток електронної торгівлі.
 • Розвиток фінансових технологій і безготівкових платежів.
 • Держава - громадянам.
 • Держава - бізнесу.
 • Цифровизация внутрішньої діяльності державних органів.
 • "Розумні" міста.
 • Розширення покриття мереж зв'язку та ІКТ інфраструктури.
 • Забезпечення інформаційної безпеки в сфері ІКТ.
 • Підвищення цифрової грамотності в середньому, технічному та професійному, вищу освіту.
 • Підвищення цифрової грамотності населення (підготовка, перепідготовка).
 • Підтримка майданчиків інноваційного розвитку.
 • Розвиток технологічного підприємництва, стартап культури і НДДКР.
 • Залучення "венчурного" фінансування.
 • Формування попиту на інновації.

Цільові індикатори програми:

 • Зростання продуктивності праці по секції "Гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів" у 2022 році - 38,9%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Транспорт і складування" у 2022 році - 21,2%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Сільське, лісове та рибне господарство" у 2022 році - 45,1%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Переробна промисловість" у 2022 році - 49,8%.
 • Частка електронної торгівлі в загальному обсязі роздрібної торгівлі у 2022 році - 2,6%.
 • Зростання створених робочих місць за рахунок цифровізації у 2022 році - 300 тис. Чоловік.
 • Частка державних послуг, отриманих в електронному вигляді, від загального обсягу державних послуг у 2022 році - 80%.
 • Частка користувачів мережі інтернет у 2022 році - 82%.
 • Рівень цифрової грамотності населення у 2022 році - 83%.
 • Поліпшення в рейтингу ДВК ВЕФ по індикатору "Здатність до інновацій" у 2022 році - 63 місце.
 • Обсяг залучених інвестицій в стартапи в 2022 році - 67 млрд. Тенге.
 • Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у 2022 році - 30 місце.

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку і функціонування мов в Республіці Казахстан

Державна програма розвитку і функціонування мов в Республіці Казахстан на 2011-2020 роки була прийнята Указом Президента Республіки Казахстану № 110 від 29 червня 2011 року.

Мета Програми - гармонійна мовна політика, що забезпечує повномасштабне функціонування державної мови як найважливішого чинника зміцнення національної єдності при збереженні мов усіх етносів, що живуть в Казахстані.

Ключовими завдання програми є:

 • вдосконалення і стандартизація методології навчання державної мови;
 • розвиток інфраструктури навчання державної мови;
 • стимулювання процесу навчання державної мови;
 • підвищення престижу вживання державної мови;
 • підвищення затребуваності державної мови;
 • удосконалення та систематизація лексичного фонду казахської мови;
 • вдосконалення мовної культури;
 • функціонування російської мови в комунікативно-мовному просторі;
 • збереження мовного різноманіття в Казахстані;
 • вивчення англійської та інших іноземних мов.

В результаті реалізації Державної програми розвитку і функціонування мов Казахстан повинен досягти наступних ключових показників:

 • збільшення частки дорослого населення, що володіє державною мовою за результатами складання «Казтест»: до 2014 року - до 20%, до 2017 року - до 80%, до 2020 року - до 95%;
 • збільшення частки випускників шкіл, які володіють державною мовою на рівні В1 до 2017 року - до 70%, до 2020 року - до 100%;
 • збільшення частки казахоязичного контенту в державних засобах масової інформації до 2014 року - до 53%, до 2017 року - до 60%, до 2020 року - до 70%;
 • підвищення ступеня задоволеності населення роботою ономастических комісій в частині дотримання принципів прозорості та громадського доступу до обговорення процесу прийняття рішення до 2014 року - до 60%, до 2017 року - до 75%, до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки упорядкованого термінологічного фонду казахської мови до 2014 року - до 20%, до 2017 року - до 60%, до 2020 року - до 100%;
 • збільшення частки дорослого населення республіки, що володіє російською мовою до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки етносів, охоплених курсами з навчання рідної мови при національно-культурних об'єднаннях до 2014 року - до 60%, до 2017 року - до 80%, до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки населення республіки, що володіє англійською мовою до 2014 року - до 10%, до 2017 року - до 15%, до 2020 року - до 20%;
 • збільшення частки населення, що володіє трьома мовами (державною, російською та англійською) до 2014 року - до 10%, до 2017 року - до 12%, до 2020 року - до 15%.

Всі заходи, передбачені цією Програмою, засновані на пріоритетності розвитку державної мови як найважливішого чинника зміцнення національної єдності і спрямовані на повноцінне задоволення духовно-культурних і мовних потреб громадян Казахстану.

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку охорони здоров'я Республіки Казахстан «Денсаулиқ» на 2016 - 2019 роки

Державна програма розвитку охорони здоров'я Республіки Казахстан «Денсаулиқ» на 2016 - 2019 роки прийнята Указом Президента Республіки Казахстану № 176 від 15 січня 2016 року.

Мета Програми - Зміцнення здоров'я населення для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни

За період реалізації програми планується досягнення наступних цільових індикаторів:

Стратегії та програми Республіки Казахстан

Стратегія «Казахстан -2050»

У грудні 2012 року в Посланні Глави держави народу країни була представлена ​​Стратегія розвитку Республіки Казахстан до 2050 року. Її головна мета - створення суспільства благоденства на основі сильної держави, розвиненої економіки і можливостей спільної праці, входження Казахстану в тридцятку найрозвиненіших країн світу.

Для досягнення цієї мети «Стратегія« Казахстан -2050 »передбачає реалізацію семи довгострокових пріоритетів:

1. Економічна політика нового курсу - всеосяжний економічний прагматизм на принципах прибутковості, повернення від інвестицій і конкурентоспроможності.

2. Всебічна підтримка підприємництва - провідної сили національної економіки.

3. Нові принципи соціальної політики - соціальні гарантії та особиста відповідальність.

4. Знання та професійні навички - ключові орієнтири сучасної системи освіти, підготовки і перепідготовки кадрів.

5. Подальше зміцнення державності і розвиток казахстанської демократії.

6. Послідовна і передбачувана зовнішня політика - просування національних інтересів і зміцнення регіональної та глобальної безпеки.

7. Новий казахстанський патріотизм - основа успіху нашого багатонаціонального і багатоконфесійного суспільства.

Завантажити повний опис програми

Державна програма інфраструктурного розвитку «Нұрли жол» на 2015 - 2019 роки

Програма «Нұрли жол» була затверджена Указом Президента Республіки Казахстан від 6 квітня 2015 року № 1030.

Мета - формування єдиного економічного ринку шляхом інтеграції макрорегіонів країни на основі вибудовування ефективної інфраструктури на хабів принципі для забезпечення довгострокового економічного зростання Казахстану, а також реалізація антикризових заходів з підтримки окремих секторів економіки в умовах погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках.

Ключовими завданнями програми є:

 • створення ефективної транспортно-логістичної інфраструктури по «променевому» принципом;
 • розвиток індустріальної інфраструктури і туристичної інфраструктури;
 • зміцнення енергетичної інфраструктури в рамках Єдиної електроенергетичної системи;
 • модернізація (реконструкція та будівництво) інфраструктури житлово-комунального господарства і систем тепло-, водопостачання і водовідведення;
 • підвищення доступності житла для громадян;
 • розвиток інфраструктури сфери освіти;
 • підвищення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва;
 • підтримка вітчизняного машинобудування;
 • підтримка експорту;
 • підвищення конкурентоспроможності суб'єктів АПК;
 • забезпечення інфраструктурою проектів Дорожньої карти бізнесу - 2020;
 • забезпечення безпеки якості продукції через розвиток лабораторних баз;
 • забезпечення вивченості території Казахстану з оцінкою прогнозних ресурсів

За період реалізації програми планується досягнення наступних цільових індикаторів:

 • в 2019 році забезпечення зростання ВВП на 15,7% до 2014 року;
 • в 2015 - 2019 роках створення робочих місць на 395,5 тис. чол., в тому числі:

постійних - 86,9 тис. чол .;

тимчасових - 308,6 тис. чол.

 • в 2019 році підвищення рейтингу ВЕФ за якістю базової інфраструктури до 57 місця

Завантажити повний опис програми

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року був затверджений Указом Президента Республіки Казахстан № 636 від 15 лютого 2018 року.

Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2025 року є документом системи державного планування на середньостроковий період і розроблений в реалізацію довгострокової Стратегії розвитку Казахстану до 2050 року.

Стратегічний план до 2025 року запускає процеси Третьою модернізації країни, оголошені Главою держави на початку 2017 року, і ставить завдання щодо прискореного якісного економічного зростання і підвищення рівня життя в країні.

Стратегічний план до 2025 року приходить на зміну Стратегічного плану розвитку Республіки Казахстан до 2020 року, який нівелював наслідки глобальної фінансової кризи і прискорив перехід до диверсифікованого стійкого зростання економіки. Основні завдання та цільові індикатори Стратегічного плану до 2020 року виконані, решта реалізуються через державні програми і плани.

Головна мета до 2025 року - домогтися якісного та сталого підйому економіки, що веде до підвищення добробуту людей на рівень країн Організації економічного співробітництва і розвитку.

Якісне зростання економіки повинен грунтуватися на підвищенні конкурентоспроможності бізнесу і людського капіталу, технологічної модернізації, вдосконалення інституційного середовища, а також мінімізації негативного впливу людини на природу. При цьому важливим орієнтиром будуть Цілі сталого розвитку ООН.

Стратегічний план до 2025 року побудований навколо семи найважливіших системних реформ і семи пріоритетних політик, які будуть здійснюватися в економіці і соціальному житті країни в період до 2025 року. Для вимірювання прогресу країни на шляху входження в число 30-ти розвинених країн світу визначені ключові національні індикатори та міжнародні індекси.

Завантажити повний опис програми

Державна програма індустріально-інноваційного розвитку

Державна програма індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан була затверджена Указом Президента Республіки Казахстану № 874 від 1 серпня 2014 року.

Мета програми - стимулювання диверсифікації і підвищення конкурентоспроможності обробної промисловості.

Ключовими завданнями програми є:

 • випереджальний розвиток обробної промисловості;
 • підвищення ефективності та збільшення доданої вартості в пріоритетних секторах;
 • розширення ринків для реалізації несировинних товарів;
 • збільшення продуктивної зайнятості;
 • надання нового рівня технологічності пріоритетним секторам обробної промисловості і створення основи для розвитку
 • секторів майбутнього через формування інноваційних кластерів;
 • стимулювання підприємництва та розвиток малого і середнього бізнесу в обробній промисловості

В результаті реалізації Державної програми індустріально-інноваційного розвитку до 2019 року Казахстан повинен досягти наступних економічних показників:

 • приріст обсягів виробленої продукції обробної промисловості на 43% в реальному вираженні;
 • зростання валової доданої вартості в обробній промисловості не менше ніж в 1,4 рази в реальному вираженні;
 • зростання продуктивності праці в обробній промисловості в 1,4 рази в реальному вираженні;
 • зростання вартісного обсягу несировинного (обробленого) експорту не менше ніж в 1,1 рази;
 • зниження енергоємності обробної промисловості не менше ніж на 15%;
 • зростання зайнятості в обробній промисловості на 29,2 тис. осіб

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку освіти Республіки Казахстан

Державна програма розвитку освіти Республіки Казахстан на 2011-2020 роки прийнята Указом Президента Республіки Казахстан № 1118 від 7 грудня 2010 року

(Внесені зміни Указом Президента Республіки Казахстан від 02.11.2012 № 423; інтегрована програма «Балапан» на 2010 - 2020 роки щодо забезпечення дітей дошкільним вихованням і навчанням Указом Президента Республіки Казахстан від 12.08.2014 № 893).

Мета - підвищення конкурентоспроможності освіти, розвиток людського капіталу шляхом забезпечення доступності якісної освіти для сталого зростання економіки

В результаті реалізації Державної програми розвитку освіти Казахстан повинен досягти наступних ключових показників:

 • збільшення частки висококваліфікованих педагогічних працівників, які мають вищу та першу категорії, від загальної кількості педагогів до 2015 року - 49%, до 2020 року - 54%;
 • збільшення охоплення дошкільним вихованням і навчанням дітей у віці від 3 до 6 років, до 2015 року - 77,7%, 2020 році - 100%;
 • збільшення частки випускників нібито, які пройшли оцінку рівня професійної підготовленості та присвоєння кваліфікації з першого разу, від загального числа що взяли участь, до 2015 року - 75%, 2020 році - 80%;
 • збільшення частки випускників вузів, обучившихся за держзамовленням, працевлаштованих за фахом в перший рік після закінчення вузу, до 2015 року - 78%, 2020 році - 80%;
 • збільшення кількості вузів Казахстану, зазначених в рейтингу кращих світових університетів, до 2015 року - 1, 2020 році - 2;
 • збільшення частки вузів, які пройшли незалежну національну інституціональну акредитацію за міжнародними стандартами, до 2015 року - 50%, 2020 році - 65%;
 • збільшення частки молоді, яка бере активну участь в реалізації заходів у сфері молодіжної політики та патріотичного виховання від загальної чисельності молоді, до 2015 року - 31%, 2020 році - 55%.

Завантажити повний опис програми

Державна програма «Цифровий Казахстан»

Програма «Цифровий Казахстан» була затверджена Постановою Уряду Республіки Казахстан від 12 грудня 2017 року № 827.

Мета Програми - Прискорення темпів розвитку економіки республіки і поліпшення якості життя населення за рахунок використання цифрових технологій в середньостроковій перспективі, а також створення умов для переходу економіки Казахстану на принципово нову траєкторію розвитку, що забезпечує створення цифрової економіки майбутнього в довгостроковій перспективі.

Ключові завдання програми:

 • Цифровизация промисловості та електроенергетики.
 • Цифровизация транспорту і логістики.
 • Цифровизация сільського господарства.
 • Розвиток електронної торгівлі.
 • Розвиток фінансових технологій і безготівкових платежів.
 • Держава - громадянам.
 • Держава - бізнесу.
 • Цифровизация внутрішньої діяльності державних органів.
 • "Розумні" міста.
 • Розширення покриття мереж зв'язку та ІКТ інфраструктури.
 • Забезпечення інформаційної безпеки в сфері ІКТ.
 • Підвищення цифрової грамотності в середньому, технічному та професійному, вищу освіту.
 • Підвищення цифрової грамотності населення (підготовка, перепідготовка).
 • Підтримка майданчиків інноваційного розвитку.
 • Розвиток технологічного підприємництва, стартап культури і НДДКР.
 • Залучення "венчурного" фінансування.
 • Формування попиту на інновації.

Цільові індикатори програми:

 • Зростання продуктивності праці по секції "Гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів" у 2022 році - 38,9%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Транспорт і складування" у 2022 році - 21,2%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Сільське, лісове та рибне господарство" у 2022 році - 45,1%.
 • Зростання продуктивності праці по секції "Переробна промисловість" у 2022 році - 49,8%.
 • Частка електронної торгівлі в загальному обсязі роздрібної торгівлі у 2022 році - 2,6%.
 • Зростання створених робочих місць за рахунок цифровізації у 2022 році - 300 тис. Чоловік.
 • Частка державних послуг, отриманих в електронному вигляді, від загального обсягу державних послуг у 2022 році - 80%.
 • Частка користувачів мережі інтернет у 2022 році - 82%.
 • Рівень цифрової грамотності населення у 2022 році - 83%.
 • Поліпшення в рейтингу ДВК ВЕФ по індикатору "Здатність до інновацій" у 2022 році - 63 місце.
 • Обсяг залучених інвестицій в стартапи в 2022 році - 67 млрд. Тенге.
 • Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у 2022 році - 30 місце.

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку і функціонування мов в Республіці Казахстан

Державна програма розвитку і функціонування мов в Республіці Казахстан на 2011-2020 роки була прийнята Указом Президента Республіки Казахстану № 110 від 29 червня 2011 року.

Мета Програми - гармонійна мовна політика, що забезпечує повномасштабне функціонування державної мови як найважливішого чинника зміцнення національної єдності при збереженні мов усіх етносів, що живуть в Казахстані.

Ключовими завдання програми є:

 • вдосконалення і стандартизація методології навчання державної мови;
 • розвиток інфраструктури навчання державної мови;
 • стимулювання процесу навчання державної мови;
 • підвищення престижу вживання державної мови;
 • підвищення затребуваності державної мови;
 • удосконалення та систематизація лексичного фонду казахської мови;
 • вдосконалення мовної культури;
 • функціонування російської мови в комунікативно-мовному просторі;
 • збереження мовного різноманіття в Казахстані;
 • вивчення англійської та інших іноземних мов.

В результаті реалізації Державної програми розвитку і функціонування мов Казахстан повинен досягти наступних ключових показників:

 • збільшення частки дорослого населення, що володіє державною мовою за результатами складання «Казтест»: до 2014 року - до 20%, до 2017 року - до 80%, до 2020 року - до 95%;
 • збільшення частки випускників шкіл, які володіють державною мовою на рівні В1 до 2017 року - до 70%, до 2020 року - до 100%;
 • збільшення частки казахоязичного контенту в державних засобах масової інформації до 2014 року - до 53%, до 2017 року - до 60%, до 2020 року - до 70%;
 • підвищення ступеня задоволеності населення роботою ономастических комісій в частині дотримання принципів прозорості та громадського доступу до обговорення процесу прийняття рішення до 2014 року - до 60%, до 2017 року - до 75%, до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки упорядкованого термінологічного фонду казахської мови до 2014 року - до 20%, до 2017 року - до 60%, до 2020 року - до 100%;
 • збільшення частки дорослого населення республіки, що володіє російською мовою до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки етносів, охоплених курсами з навчання рідної мови при національно-культурних об'єднаннях до 2014 року - до 60%, до 2017 року - до 80%, до 2020 року - до 90%;
 • збільшення частки населення республіки, що володіє англійською мовою до 2014 року - до 10%, до 2017 року - до 15%, до 2020 року - до 20%;
 • збільшення частки населення, що володіє трьома мовами (державною, російською та англійською) до 2014 року - до 10%, до 2017 року - до 12%, до 2020 року - до 15%.

Всі заходи, передбачені цією Програмою, засновані на пріоритетності розвитку державної мови як найважливішого чинника зміцнення національної єдності і спрямовані на повноцінне задоволення духовно-культурних і мовних потреб громадян Казахстану.

Завантажити повний опис програми

Державна програма розвитку охорони здоров'я Республіки Казахстан «Денсаулиқ» на 2016 - 2019 роки

Державна програма розвитку охорони здоров'я Республіки Казахстан «Денсаулиқ» на 2016 - 2019 роки прийнята Указом Президента Республіки Казахстану № 176 від 15 січня 2016 року.

Мета Програми - Зміцнення здоров'я населення для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни

За період реалізації програми планується досягнення наступних цільових індикаторів:

Меню сайта
Мини-профиль
 • Регистрация Напомнить пароль?

  Бесплатно можно смотреть фильмы онлайн и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе фильмы бесплатно скачать c лучшего сайта
  Опросы
  Топ новости
  Инструкция: как включить подсветку клавиатуры на ноутбуке Asus


  Заблокировалась и отключилась встроенная клавиатура на ноутбуке: как снять блокировку и включить? 


  Ремонт ноутбука ASUS N75S в Санкт-Петербурге (СПб): замена дисплея, замена клавиатуры, ремонт корпуса Асус N75S, замена матрицы
  Услуга Стоимость, руб. Диагностика ASUS N75S Бесплатно (500р при необходимости разбора) Профилактические работы с системой охлаждения + замена кулера 2500 р * Замена чипа (видеочипа) ASUS N75S 6000-6500 Замена

  Как поменять клавиатуру на ноутбуке самостоятельно?
  Владельцы мастерских по ремонту компьютеров часто встречаются со случаями, когда приносят ноутбук, на который была пролита какая-либо жидкость. В некоторых случаях подобная ситуация означает, что понадобится

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как почистить клавиатуру компьютера
  С появлением компьютера человек все больше времени проводит за ним. Это и рабочий инструмент, и средство развлечения. Поэтому, совсем неудивительно, что определенные устройства, используемые для ввода

  Замена и ремонт клавиатуры для ноутбука, видео-инструкции
  Замена клавиатуры и кнопок ноутбука показано на видео с подробным объяснением процесса. Цена замены в сервисном центре от 200 рублей . Звоните по тел: +7 (812) 640-03-20 . Замена или ремонт

  4 способа, как отключить клавиатуру на ноутбуке
  Если у вас есть ноутбук, то клавиатура и тачпад на нем являются важными составляющими, без которых работа на устройстве будет вызывать сложности. Конечно есть альтернативы в виде клавиатур и мышей, которые

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем немало неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, нехорошо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения