Сучасні методи ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕСУ

Зеркалій Н.Г. Сучасні методи просування інтернет-бізнесу // Міжнародний журнал соціальних і гуманітарних наук. - 2016. - Т. 8. №1. - С. 237-240.

Сучасні методи ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕСУ

Н.Г. Зеркалій, канд. екон. наук, старший викладач

Омський державний універси тет ім. Ф.М. Достоєвського

(Росія, м. Омськ)

Анотація. У статті розглянуто розвиток інтернет-бізнесу в Росії, вказані переваги та обгрунтована тенденція переміщення просування в інтернет - простір. Автором приведена послідовність роботи з цільовою аудиторією при проведенні і н тернет-просування. Також в статті на основі аналізу сучасного стану інтернет-середовища і особливостей поведінки в ній користувачів наведені найбільш актуальні методи і інструменти по просуванню інтернет-бізнесу.

Ключові слова: інтернет-бізнес, інтернет-просування, методи просування, інструменти просування, інтернет-середовище, інтернет- аудиторія.

Сучасний етап розвитку економіки характеризується повсюдною інтернат і зацией. Всесвітня мережа надає великі можливості для прискореного розвитку бізнесу, дозволяє відкривати н про ші можливості, підвищувати конкурент про здатність. Великий вплив нові і н формаційні технології надали на процес просування інтернет-бізнесу [1].

У Росії інтернет вже протягом тривалого часу залишається однією з найбільш активно розвиваються сфер. Країна займає лідируючі позиції по ряду важливих показників - обсягу інте р ні-аудиторії, розміром ключових ігор про ков, а також за активністю рекламного сегмента. Навіть сьогодні, незважаючи на кр і зісние явища в екон про номіці, в сегменті масових комунікацій інтернет демо н стрірует впевнене зростання, що наочно представлено на рис. 1:

Мал. 1. Динаміка ринку маркетингових комунікацій в 2015 р [2]

Завдяки широкому поширенню інтернету поведінку споживачів ін е терпіло серйозні зміни, сьогодні користувачі активно використовують усіма р ву мережу для отримання важливої ​​інформ ації про компанію та продукт, зіставлення різних пре д пропозицій, пошуку відгуків і вивчення споживчого досвіду інших. Так дослідження показують, що до 70% потенційних споживачів (в зав ісім про сти від товарної категорії) дивляться ОТЗ и ви перед покупкою [1]. Тому на даний момент інтернет-просування приобрет а ет більшу значимість.

Інтернет-просування володіє також рядом досить важливих переваг [3, 4], що також обумовлює його поп у лярность і повсюдне використання:

- велике охоплення найбільш економіч е скі активної аудиторії;

- високі можливості інтерактивної взаємодії;

- широкі можливості подання інформації (текст, графіка, вид ео і а у дио та ін.);

- низька вартість при роботі з вузькими сегментами споживачів;

- можливості персоналізації заг ення;

- легкість отримання даних для ан а лізу ефективності інтернет-просування.

Просування в інтернет-середовищі буде ефективним, якщо при його проведенні робота з цільовою аудиторією буде осущ е ствляться у вигляді певної послідовності а ності дій, що отримала в літер а турі назву «воронка продажів». Злагоди з але даної моделі при просуванні нео б хідно послідовно здійснити залучення, залучення, конвертації ю і утримання клієнта [3]. Стосовно до інтернет-просування ця м про дель буде виглядати відповідно до схеми, зображеної на рис. 2. Спочатку має осущес т вляться залучення інтернет-аудиторії (найчастіше на сайт), для цього сущес т яття великий набір інструментів, таких як пошукова оптимізація, контекстна і м е дійная реклама, робота з блогерами та ЗМІ, партнерський маркетинг і контен т ве пр про рух. Наступні три стадії (залучення, конвертація і утримання) спрямовані на створення і розвиток зай н тересованності потенційних потреб і телей в продуктах і послугах компанії, перетворення відвідувача сайту в клієнта компанії і на подальшу р а боту з ними для збільшення повторних продажів. На цих етапах основним інструментом явл я ється сайт компанії, а допоміжними - контентний маркетинг, email-маркетинг і спільноти в соціальних мережах.

На цих етапах основним інструментом явл я ється сайт компанії, а допоміжними - контентний маркетинг, email-маркетинг і спільноти в соціальних мережах

Рис 2. Послідовність роботи з аудиторією інструментами

інтернет-просування [3]

Питання змісту наведених на р і рисунку 2 інструментів просування осв я щен в літературі досить добре. На сьогодні гостро стоїть питання про те, які з них є найбільш актуальними для інтернет-бізнесу, а також як вони тран з формуються з урахуванням останніх тенде н ций розвитку інтернет-простору. П про цього в рамках даної статті зупинимося більш детально на аналізі сучасних тенденцій розвитку інтернету і просуванні і вання в даному середовищі.

Для пошуку відповідей на поставлене запитання розглянемо еволюцію інтернету і характер зміни поведінки пользов а телей в мережі. Вертайм К. виділяє три ери разв і ку інтернету, кожна з яких характеризується принциповим зрад е ням комунікацій споживачів і бі з неса [5]:

Web 1.0. Ер а появи і поширеною а ня веб-сайтів компаній, інтернет ЗМІ, повністю контрольованих створ а ками. Інтернет на даному етапі ра з розглядати як допоміжний инс т румент для просування бізнесу. Для цієї ери характерні одн про направлення комунікації від компаній до споживе е лям, мінімальне взаємодія.

Web 2.0. Ера, пов'язана з появою і зростанням популярності соціальних мереж, створенням сайтів з рухомим конте н тому, на який можуть впливати користув е чи. Для цього етапу характерно а ктівная взаємодія бізнесу зі споживачем в мережі Інтернет, активізація зворотного св я зи.

Web 3.0. Це ця і нтернет а без чіткої структури, для якої характерна перс про налізації в спілкуванні, при якій підлогу ь зователь може і хоче «управляти» структурою і контентом. На цьому етапі виникає п рінціпіально новий характер взаємовідносин, їх максимальна п е р соналізація, відхід від посередників, інт е рактівное взаємодія: не тільки до м пании і споживача, але і споживачів між собою, а також споживачів і з про ників компанії на основі спільних цінностей та інтересів.

Перехід до епохи web 3 .0., Який осущ е ствляется в даний час, буде опору про тися зростанням влади потреб і теля, посиленням його потреби впливати на бізнес і здійснювати совмест ву разр а лення і напол ня інтернет-каналів. Е то буде вимагати від бізнесу п остроеніі принципово нового типу взаємо т вія із споживачами при здійсненні комунікацій. Потужним ресурсом разв і ку виступатиме вміння залучати п про споживачів в просування, налагоджувати інтерактивне спілкування з ними. При гр а матнею організації роботи інтернет-користувачі можуть бути залучені до процесів формування репутації, пр і потягу нових клієнтів, консультує а ня по продукту [6].

Зазначені вище тенденції розвитку інтернет-середовища впливають на особливості інтернет-просування, збільшуючи зн а чімость окремих інструментів і трансформуючи їх під сучасні ре а ща. Виділимо про АГАЛЬНІ тенденції в сф е ре інструментарію і н тер нет-просування і розглянемо особливості їх використ а ня на сучасному етапі [2, 7]:

1. Розвиток SMM.

Збільшення кількості користувачів соціальних мереж, їх проникнення в р е Гіоня, широкі можливості для анал і тики роблять цей інструмент все більш ефективним і привабливим для просування. Тому ринок SMM д е монстрірует стабільний ро ст (18% в 2014 р і 15% в 2015 р). Крім того, д про полнітельние можливості надає зростання професіоналізму і накопичення досвіду в даній сфері. Все частіше при ос у ществление просування в соціальних мережах компанії використовують комплексний підхід, що підвищує ефективність де й ствий.

2. Зміщення просування в бік мобільної реклами.

Популярність планшетів і мобільних устрій ств ср еди користувачів зростає, споживчі звички знімаю ться в сторону мобільних сервісів. Віку ю чий обсяг мобільного аудиторії робить цей інструмент все більш привабливий ь ним для бі з неса.

3. Розвиток відеореклами.

Сьогодні ринок відеореклами демонс т рірует максимальне зростання в обсязі 30% за підсумками 2015 року. Не дивлячись на бол ь шую популярність даного виду просуванні і вання, він вимагає від компаній обліку з про тимчасові тенденцій. Класичні р про лики сьогодні ні і н тересни інтернет-аудиторії, популярними є відео в малих форматах (міні-серіали, привл е чення інтернет-зірок та ін.).

4. Закріплення позицій контекстної реклами.

Продовжує розвиватися і до онтекстная реклама. Для даного напрямку хара до терен й деякі вдосконалення: просування стає більш цільовим, більша увага приділяється оцінці е ф фективности дій, що в цілому підлогу про жительность позначається на результативності про сти застосування даного інструменту.

5. Скорочення медійної реклами.

Зростання популярності одних інструментів призводить до скорочення інших. В приват про сти, поступальний падіння демонстраційних і рует медійна реклама. У 2015 року її обсяг скоротився на 5%, а в 2016 прогноз пад ення становить 10%.

Таким чином, сьогодні просування в інтернет-середовищі має бути максимально персоналізованих, мати на увазі і н терактівное взаємодія з аудиторією. У сфері інтернет-просування н аиболее динамічно розвиваються такі інструме н ти, як SMM, вигляді о- і мобільна реклама. Тому у поспіх інтернет-бізнесу в знач і котельної ст е пені буде залежати від уміння ефективно дейстовать саме в рамках зазначених н а правлінь.

бібліографічний список

1. Lecinski J. ZMOT: Winning the Zero Moment of Truth. [Електронний ресурс]. URL: http: // www. kulmat. fi / images / tiedostot / Artikkelit / google - zmot. pdf

2. Інтернет в Росії. - М .: Видавництво «Перо», 2016. - 90 с.

3. Капустіна Л.М., Мосунов І.Д. Інтернет маркетинг. Теорія і практика продвиж ення бренду в Мережі. - Єкатеринбург: Изд-во Урал. г ос. екон. ун-ту, 2015. - 102 с.

4. Катаєв А.В. , Крінчіян Н.А. Інтернет-реклама як комплекс інструментів еффе до тивного маркетингового просування підприємства малого бізнесу // Альманах совреме н ної науки і освіти. - 2015. - №6. - С. 83-85.

5. Вертайм К. Цифровий маркетинг: Як збільшити продажі за допомогою соціальних мереж, блогів, вікі-ресурсів, мобільних телефонів і інших сучасних технол про гий. - М .: Альпіна Паблишерз, 2010. - 377 с.

6. Зеркалій Н.Г. Трансформація взаємовідносин зі споживачем в у c ловиях разв і ку інтернет-бізнесу // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2016. №2. - С. 118-125.

7. Економіка Рунета. Дослідження «Економіка ринків інтернет-сервісів і до н тенту в Росії, 2014-2015» [Електронний ресурс]. URL: http: // raec. ru / upload / files / er 15. pdf

MODERN METHODS OF INTERNET BUSINESS PROMOTION

NG Zerkaliy, candidate of economic sciences, se n ior lecturer

Omsk FM Dostoevsky state university

(Russia, Omsk)

Abstract. The article tells about the development of the Internet business in Russia, gives be n efits and supports the trend of movement of the promotion to online. The author shows the se quence of work with the target audience during the Internet promotion. The article also shows the most relevant methods and tools for promoting online business based on analysis of the cu r rent state of the Internet environment and users behavior patterns.

Keywords: Internet business, Internet promotion, promotion methods, promotion tools, Inte r net environment, Internet audience.

Меню сайта
Мини-профиль
 • Регистрация Напомнить пароль?

  Бесплатно можно смотреть фильмы онлайн и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе фильмы бесплатно скачать c лучшего сайта
  Опросы
  Топ новости
  Инструкция: как включить подсветку клавиатуры на ноутбуке Asus


  Заблокировалась и отключилась встроенная клавиатура на ноутбуке: как снять блокировку и включить? 


  Ремонт ноутбука ASUS N75S в Санкт-Петербурге (СПб): замена дисплея, замена клавиатуры, ремонт корпуса Асус N75S, замена матрицы
  Услуга Стоимость, руб. Диагностика ASUS N75S Бесплатно (500р при необходимости разбора) Профилактические работы с системой охлаждения + замена кулера 2500 р * Замена чипа (видеочипа) ASUS N75S 6000-6500 Замена

  Как поменять клавиатуру на ноутбуке самостоятельно?
  Владельцы мастерских по ремонту компьютеров часто встречаются со случаями, когда приносят ноутбук, на который была пролита какая-либо жидкость. В некоторых случаях подобная ситуация означает, что понадобится

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как почистить клавиатуру компьютера
  С появлением компьютера человек все больше времени проводит за ним. Это и рабочий инструмент, и средство развлечения. Поэтому, совсем неудивительно, что определенные устройства, используемые для ввода

  Замена и ремонт клавиатуры для ноутбука, видео-инструкции
  Замена клавиатуры и кнопок ноутбука показано на видео с подробным объяснением процесса. Цена замены в сервисном центре от 200 рублей . Звоните по тел: +7 (812) 640-03-20 . Замена или ремонт

  4 способа, как отключить клавиатуру на ноутбуке
  Если у вас есть ноутбук, то клавиатура и тачпад на нем являются важными составляющими, без которых работа на устройстве будет вызывать сложности. Конечно есть альтернативы в виде клавиатур и мышей, которые

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем немало неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, нехорошо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения